நமது சிவபெருமான்.காம் சார்பாக மாதந்தோறும் வரும் கிருத்திகை அன்று ஆதரவற்று சாலையில் இருக்கும் முதியோர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அன்னமே இறைவன். சிவ சிவ.

02.08.2021

அன்று கிருத்திகை 14வது அன்னதானம் சிறப்பாக வழங்கப்பட்டது.

06.07.2021

அன்று கிருத்திகை 13வது அன்னதானம் சிறப்பாக வழங்கப்பட்டது.

08.06.2021

அன்று கிருத்திகை 12வது அன்னதானம் சிறப்பாக வழங்கப்பட்டது.

12.05.2021

அன்று கிருத்திகை 11வது அன்னதானம் சிறப்பாக வழங்கப்பட்டது.


15.04.2021

அன்று கிருத்திகை 10வது அன்னதானம் சிறப்பாக வழங்கப்பட்டது.


18.03.2021

அன்று கிருத்திகை 9வது அன்னதானம் சிறப்பாக வழங்கப்பட்டது.


19.02.2021

அன்று கிருத்திகை 8வது அன்னதானம் சிறப்பாக வழங்கப்பட்டது.


23.01.2021

அன்று கிருத்திகை 7வது அன்னதானம் சிறப்பாக வழங்கப்பட்டது..


26.12.2020

அன்று கிருத்திகை 6வது அன்னதானம் சிறப்பாக வழங்கப்பட்டது.


29.11.2020

அன்று கிருத்திகை 5வது அன்னதானம் சிறப்பாக வழங்கப்பட்டது.


02.11.2020

அன்று கிருத்திகை 4வது அன்னதானம் சிறப்பாக வழங்கப்பட்டது.


09.10.2020

அன்று கிருத்திகை 3வது அன்னதானம் சிறப்பாக வழங்கப்பட்டது.


08.09.2020

அன்று கிருத்திகை 2வது அன்னதானம் சிறப்பாக வழங்கப்பட்டது.


12.08.2020

அன்று ஆடிக்கிருத்திகையை முதன் அன்னதான நிகழ்ச்சி