2.01      திருப்பூந்தராய்

2.02      திருவலஞ்சுழி

2.03      திருத்தெளிச்சேரி

2.04      திருவான்மியூர்

2.05      திருவனேகதங்காபதம்

2.06      திருவையாறு

2.07      திருவாஞ்சியம்

2.08      திருச்சிக்கல்

2.09      திருமழபாடி

2.10      திருமங்கலக்குடி

2.11      சீகாழி

2.12      திருவேகம்பம்

2.13      திருக்கோழம்பம்

2.14      திருவெண்ணியூர்

2.15      திருக்காறாயில்

2.16      திருமணஞ்சேரி

2.17      திருவேணுபுரம்

2.18      திருமருகல்

2.19      திருநெல்லிக்கா

2.20      திருஅழுந்தூர்

2.21      திருக்கழிப்பாலை

2.22      திருக்குடவாயில்

2.23      திருவானைக்கா

2.24      திருநாகேச்சரம்

2.25      திருப்புகலி

2.26      திருநெல்வாயில்

2.27      திருஇந்திரநீலப்பருப்பதம்

2.28      திருக்கருவூரானிலை

2.29      திருப்புகலி

2.30      திருப்புறம்பயம்

2.31      திருக்கருப்பறியலூர்

2.32      திருவையாறு

2.33      திருநள்ளாறு

2.34      திருப்பழுவூர்

2.35      திருக்குரங்காடுதுறை

2.36      திருஇரும்பூளை

2.37      திருமறைக்காடு

2.38      திருச்சாய்க்காடு

2.39      திருக்ஷேத்திரக்கோவை

2.40      திருப்பிரமபுரம்

2.41      திருச்சாய்க்காடு

2.42      திருஆக்கூர்

2.43      திருப்புள்ளிருக்குவேளூர்

2.44      திருஆமாத்தூர்

2.45      திருக்கைச்சினம்

2.46      திருநாலூர்த்திருமயானம்

2.47      திருமயிலாப்பூர்

2.48      திருவெண்காடு

2.49      சீகாழி

2.50      திருஆமாத்தூர்

2.51      திருக்களர்

2.52      திருக்கோட்டாறு

2.53      திருப்புறவார்

2.54      திருப்புகலி

2.55      திருத்தலைச்சங்காடு

2.56      திருவிடைமருதூர்

2.57      திருநல்லூர்

2.58      திருக்குடவாயில்

2.59      சீகாழி

2.60     திருப்பாசூர்

2.61      திருவெண்காடு

2.62      திருமீயச்சூர்

2.63      திருஅரிசிற்கரைப்புத்தூர்

2.64      திருமுதுகுன்றம்

2.65      திருப்பிரமபுரம்

2.66      திருஆலவாய்

2.67      திருப்பெரும்புலியூர்

2.68      திருக்கடம்பூர்

2.69      திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி

2.70      திருப்பிரமபுரம்

2.71      திருக்குறும்பலா

2.72      திருநணா

2.73      திருப்பிரமபுரம்

2.74      திருப்பிரமபுரம்

2.75      சீகாழி

2.76      திருஅகத்தியான்பள்ளி

2.77      திருஅறையணிநல்லூர்

2.78      திருவிளநகர்

2.79      திருவாரூர்

2.80      திருக்கடவூர்மயானம்

2.81      திருவேணுபுரம்

2.82      திருத்தேவூர்

2.83      திருக்கொச்சைவயம்

2.84      திருநனிபள்ளி

2.85      கோளாறு திருப்பதிகம்

2.86      திருநாரையூர்

2.87      திருநறையூர்

2.88      திருமுல்லைவாயில்

2.89      திருக்கொச்சைவயம்

2.90      திருநெல்வாயில்

2.91      திருமறைக்காடு

2.92      திருப்புகலூர்

2.93      திருத்தெங்கூர்

2.94      திருவாழ்கொளிபுத்தூர்

2.95      திருஅரைசிலி

2.96      சீகாழி

2.97      சீகாழி

2.98      திருத்துருத்தி

2.99      திருக்கோடிகா

2.100    திருக்கோவலூர் வீரட்டம்

2.101    திருவாரூர்

2.102    திருச்சிரபுரம்

2.103    திருஅம்பர்த்திருமாகாளம்

2.104    திருக்கடிக்குளம்

2.105    திருக்கீழ்வேளூர்

2.106    திருவலஞ்சுழி

2.107    திருக்கேதீச்சரம்

2.108    திருவிற்குடிவீரட்டானம்

2.109    திருக்கோட்டூர்

2.110    திருமாந்துறை

2.111    திருவாய்மூர்

2.112    திருஆடானை

2.113    சீகாழி

2.114    திருக்கேதாரம்

2.115    திருப்புகலூர்

2.116    திருநாகைக்காரோணம்

2.117    திருஇரும்பைமாகாளம்

2.118    திருத்திலதைப்பதி

2.119    திருநாகேச்சரம்

2.120    திருமூக்கீச்சரம்

2.121    திருப்பாதிரிப்புலியூர்

2.122    திருப்புகலி