3.001           கோயில்

3.002           திருப்பூந்தராய்

3.003           திருப்புகலி

3.004           திருஆவடுதுறை

3.005           திருப்பூந்தராய்

3.006           திருக்கொள்ளம்பூதூர்

3.007           திருப்புகலி

3.008           திருக்கடவூர்வீரட்டம்

3.009           திருவீழிமிழலை

3.010           திருஇராமேச்சுரம்

3.011           திருப்புனவாயில்

3.012           திருக்கோட்டாறு

3.013           திருப்பூந்தராய்

3.014           திருப்பைஞ்ஞீலி

3.015           திருவெண்காடு

3.016           திருக்கொள்ளிக்காடு

3.017           திருவிசயமங்கை

3.018           திருவைகல்மாடக்கோயில்

3.019           திருஅம்பர்ப்பெருந்திருக்கோயில்

3.020           திருப்பூவணம்

3.021           திருக்கருக்குடி

3.022           திருப்பஞ்சாக்கரப்பதிகம்

3.023           திருவிற்கோலம்

3.024           திருக்கழுமலம்

3.025           திருந்துதேவன்குடி

3.026           திருக்கானப்பேர்

3.027           திருச்சக்கரப்பள்ளி

3.028           திருமழபாடி

3.029           மேலைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி

3.030           திருஅரதைப்பெரும்பாழி

3.031           திருமயேந்திரப்பள்ளி

3.032           திருஏடகம்

3.033           திருஉசாத்தானம்

3.034           திருமுதுகுன்றம்

3.035           திருத்தென்குடித்திட்டை

3.036           திருக்காளத்தி

3.037           திருப்பிரமபுரம்

3.038           திருக்கண்டியூர்வீரட்டம்

3.039           திருஆலவாய்

3.040           தனித்திருவிருக்குக்குறள்

3.041           திருவேகம்பம்

3.042           திருச்சிற்றேமம்

3.043           சீகாழி

3.044           திருக்கழிப்பாலை

3.045           திருவாரூர்

3.046           திருக்கருகாவூர்

3.047           திருஆலவாய்

3.048           திருமழபாடி

3.049           நமச்சிவாயத்திருப்பதிகம்

3.050           திருத்தண்டலைநீணெறி

3.051           திருஆலவாய்

3.052           திருஆலவாய் – திருவிராகம்

3.053           திருவானைக்கா – திருவிராகம்

3.054           திருப்பாசுரம்

3.055           திருவான்மியூர்

3.056           திருப்பிரமபுரம்

3.057           திருவொற்றியூர்

3.058           திருச்சாத்தமங்கை

3.059           திருக்குடமூக்கு

3.060           திருவக்கரை

3.061           திருவெண்டுறை

3.062           திருப்பனந்தாள்

3.063           திருச்செங்காட்டங்குடி

3.064           திருப்பெருவேளூர்

3.065           திருக்கச்சிநெறிக்காரைக்காடு

3.066           திருவேட்டக்குடி

3.067    திருப்பிரமபுரம்

3.068    திருக்கயிலாயம்

3.069    திருக்காளத்தி

3.070    திருமயிலாடுதுறை

3.071    திருவைகாவூர்

3.072    திருமாகறல்

3.073    திருப்பட்டீச்சரம்

3.074    திருத்தேவூர்

3.075    திருச்சண்பைநகர்

3.076    திருவேதவனம்

3.077    திருமாணிகுழி

3.078    திருவேதிகுடி

3.079    திருக்கோகரணம்

3.080    திருவீழிமிழலை

3.081    திருத்தோணிபுரம்

3.082    திருஅவளிவணல்லூர்

3.083    திருநல்லூர்

3.084    திருப்புறவம்

3.085    திருவீழிமிழலை

3.086    திருச்சேறை

3.087    திருநள்ளாறு

3.088    திருவிளமர்

3.089    திருக்கொச்சைவயம்

3.090    திருத்துருத்தியும் திருவேள்விக்குடியும்

3.091    திருவடகுரங்காடுதுறை

3.092    திருநெல்வேலி

3.093    திருஅம்பர்மாகாளம்

3.094    திருவெங்குரு

3.095    திருஇன்னம்பர்

3.096    திருநெல்வெண்ணெய்

3.097    திருச்சிறுகுடி

3.098    திருவீழிமிழலை

3.099    திருமுதுகுன்றம்

3.100    திருத்தோணிபுரம்

3.101    திருஇராமேச்சுரம்

3.102    திருநாரையூர்

3.103    திருவலம்புரம்

3.104    திருப்பருதிநியமம்

3.105    திருக்கலிக்காமூர்

3.106    திருவலஞ்சுழி

3.107    திருநாரையூர்

3.108    திருஆலவாய்

3.109    கூடச்சதுக்கம்

3.110    திருப்பிரமபுரம்

3.111    திருவீழிமிழலை

3.112    திருப்பல்லவனீச்சரம்

3.113    திருக்கழுமலம்

3.114    திருவேகம்பம்

3.115    திருஆலவாய்

3.116    திருவீழிமிழலை

3.117    சீகாழி

3.118    திருக்கழுமலம்

3.119    திருவீழிமிழலை

3.120    திருஆலவாய்

3.121    திருப்பந்தணநல்லூர்

3.122    திருஓமமாம்புலியூர்

3.123    திருக்கோணமாமலை

3.124    திருக்குருகாவூர்

3.125    திருநல்லூர்ப்பெருமணம்

             பிற்சேர்க்கை

1           திருவிடைவாய்

2           திருக்கிளியன்னவூர்

3           திருமறைக்காடு