1.1          திருப்பிரமபுரம்

1.2          திருப்புகலூர்

1.3          திருவலிதாயம்

1.4          திருப்புகலியும் – திருவீழிமிழலையும்

1.5          திருக்காட்டுப்பள்ளி

1.6          திருமருகலும் – திருச்செங்காட்டங்குடியும்

1.7          திருநள்ளாறும் – திருஆலவாயும்

1.8          திருஆவூர்ப்பசுபதீச்சரம்

1.9          திருவேணுபுரம்

1.10        திரு அண்ணாமலை

1.11        திருவீழிமிழலை

1.12        திருமுதுகுன்றம்

1.13        திருவியலூர்

1.14        திருக்கொடுங்குன்றம்

1.15        திருநெய்த்தானம்

1.16        திருப்புள்ளமங்கை – திரு ஆலந்துறை

1.17        திருஇடும்பாவனம்

1.18        திருநின்றியூர்

1.19        திருக்கழுமலம் – திருவிராகம்

1.20        திருவீழிமிழலை – திருவிராகம்

1.21        திருச்சிவபுரம் – திருவிராகம்

1.22        திருமறைக்காடு – திருவிராகம்

1.23        திருக்கோலக்கா

1.24        சீகாழி

1.25        திருச்செம்பொன்பள்ளி

1.26        திருப்புத்தூர்

1.27        திருப்புன்கூர்

1.28        திருச்சோற்றுத்துறை

1.29         திருநறையூர்ச்சித்தீச்சரம்

1.30        திருப்புகலி

1.31        திருக்குரங்கணின்முட்டம்

1.32        திருவிடைமருதூர்

1.33        திரு அன்பிலாலந்துறை

1.34        சீகாழி

1.35        திருவீழிமிழலை

1.36        திரு ஐயாறு

1.37        திருப்பனையூர்

1.38        திருமயிலாடுதுறை

1.39        திருவேட்களம்

1.40        திருவாழ்கொளிபுத்தூர்

1.41        திருப்பாம்புரம்

1.42        திருப்பேணுபெருந்துறை

1.43        திருக்கற்குடி

1.44        திருப்பாச்சிலாச்சிராமம்

1.45        திருப்பழையனூர்-திரு ஆலங்காடு

1.46        திரு அதிகைவீரட்டானம்

1.47        திருச்சிரபுரம்

1.48        திருச்சேய்ஞலூர்

1.49        திருநள்ளாறு

1.50        திருவலிவலம்

1.51        திருச்சோபுரம்

1.52        திருநெடுங்களம்

1.53        திருமுதுகுன்றம்

1.54        திருஓத்தூர்

1.55        திருமாற்பேறு

1.56        திருப்பாற்றுறை

1.57        திருவேற்காடு

1.58        திருக்கரவீரம்

1.59        திருத்தூங்கானைமாடம்

1.60        திருத்தோணிபுரம்

1.61        திருச்செங்காட்டங்குடி

1.62        திருக்கோளிலி

1.63        திருப்பிரமபுரம் – பல்பெயர்ப்பத்து

1.64        திருப்பூவணம்

1.65        காவிரிப்பூம்பட்டினத்துப்பல்லவனீச்சரம்

1.66        திருச்சண்பைநகர்

1.67      திருப்பழனம்

1.68      திருக்கயிலாயம்

1.69      திரு அண்ணாமலை

1.70      திரு ஈங்கோய்மலை

1.71      திருநறையூர்ச்சித்தீச்சரம்

1.72      திருக்குடந்தைக்காரோணம்

1.73      திருக்கானூர்

1.74      திருப்புறவம்

1.75      திருவெங்குரு

1.76      திரு இலம்பையங்கோட்டூர்

1.77      திருஅச்சிறுபாக்கம்

1.78      திருஇடைச்சுரம்

1.79      திருக்கழுமலம்

1.80      கோயில்

1.81      சீர்காழி

1.82      திருவீழிமிழலை

1.83      திரு அம்பர்மாகாளம்

1.84      திருக்கடனாகைக்காரோணம்

1.85      திருநல்லம்

1.86      திருநல்லூர்

1.87      திருவடுகூர்

1.88      திரு ஆப்பனூர்

189       திரு எருக்கத்தம்புலியூர்

1.90      திருப்பிரமபுரம் – திருவிருக்குக்குறள்

1.91      திருஆரூர் – திருவிருக்குக்குறள்

1.92      திருவீழிமிழலை – திருவிருக்குக்குறள்

1.93      திருமுதுகுன்றம் – திருவிருக்குக்குறள்

1.94      திருஆலவாய் – திருவிருக்குக்குறள்

1.95      திருவிடைமருதூர் – திருவிருக்குக்குறள்

1.96      திரு அன்னியூர் – திருவிருக்குக்குறள்

1.97      திருப்புறவம்

1.98      திருச்சிராப்பள்ளி

1.99      திருக்குற்றாலம்

1.100    திருப்பரங்குன்றம்

1.101    திருக்கண்ணார்கோயில்

1.102    சீகாழி

1.103    திருக்கழுக்குன்றம்

1.104    திருப்புகலி

1.105    திருஆரூர்

1.106    திருஊறல்

1.107    திருக்கொடிமாடச்செங்குன்றூர்

1.108    திருப்பாதாளீச்சரம்

1.109    திருச்சிரபுரம்

1.110    திருவிடைமருதூர்

1.111    திருக்கடைமுடி

1.112    திருச்சிவபுரம்

1.113    திருவல்லம்

1.114    திருமாற்பேறு

1.115    திரு இராமனதீச்சரம்

1.116    திரு நீலகண்டம்

1.117    திருப்பிரமபுரம் – மொழிமாற்று

1.118    திருப்பருப்பதம்

1.119    திருக்கள்ளில்

1.120    திருவையாறு – திருவிராகம்

1.121    திருவிடைமருதூர் – திருவிராகம்

1.122    திருவிடைமருதூர் – திருவிராகம்

1.123    திருவலிவலம் – திருவிராகம்

1.124    திருவீழிமிழலை – திருவிராகம்

1.125    திருச்சிவபுரம் – திருவிராகம்

1.126    திருக்கழுமலம் – திருத்தாளச்சதி

1.127    சீகாழி – திருஏகபாதம்

1.128    திருவெழுகூற்றிருக்கை

1.129    திருக்கழுமலம்

1.130    திருவையாறு

1.131    திருமுதுகுன்றம்

1.132    திருவீழிமிழலை

1.133    திருவேகம்பம்

1.134    திருப்பறியலூர் – திருவீரட்டம்

1.135    திருப்பராய்த்துறை

1.136    திருத்தருமபுரம்