எட்டாம் திருமுறை

1. சிவபுராணம்

2. கீர்த்தித் திரு அகவல்

3. திருவண்டப் பகுதி

4. போற்றித் திருஅகவல்

5. திருச்சதகம்

6. நீத்தல் விண்ணப்பம்

7. திருவெம்பாவை

8. திரு அம்மானை

9. திருப்பொற் சுண்ணம்

10. திருக்கோத்தும்பி

11. திருத்தெள்ளேணம்

12. திருச்சாழல்

13. திருப்பூவல்லி

14. திருஉந்தியார்

15. திருத்தேள் நோக்கம்

16. திருப்பொன்னூசல்

17. அன்னைப் பத்து

18. குயிற்பத்து

19. திருத்தசாங்கம்

20. திருப்பள்ளியெழுச்சி

21. கோயில் மூத்த திருப்பதிகம்

22. கோயில் திருப்பதிகம்

23. செத்திலாப் பத்து

24. அடைக்கலப் பத்து

25. ஆசைப்பத்து

26. அதிசியப் பத்து

27. புணர்ச்சிப்பத்து

28. வாழாப்பத்து

29. அருட்பத்து

30. திருக்கழுக்குன்றப் பதிகம்

31. கண்டபத்து

32. பிரார்த்தனைப் பத்து

33. குழைத்தப் பத்து

34. உயிருண்ணிப்பத்து

35. அச்சப்பத்து

36. திருப்பாண்டிப் பதிகம்

37. பிடித்த பத்து

38. திருஏசறவு

39. திருப்புலம்பல்

40. குலாப் பத்து

41. அற்புதப்பத்து

42. சென்னிப்பத்து

43. திருவார்த்தை

44. எண்ணப்பதிகம்

45. யாத்திரைப் பத்து

46. திருப்படை எழுச்சி

47. திருவெண்பா

48. பண்டாய நான்மறை

49. திருப்படை ஆட்சி

50. ஆனந்தமாலை

51. அச்சோப் பதிகம்