63 நாயன்மார்களின் வரலாற்றை விளக்கும் பெரியபுராணம் என அழைக்கப்படும் நூலின் வேறு பெயர்கள் யாது? பெரியபுராணத்தின் முதல் பாடலான ‘உலகெலாம்’ என தொடங்கும் பாடலில் எத்தனை எழுத்துக்கள் உள்ளன?

Back to Archive Keyword Select Category All categories General Question Status AllProcessingHoldSolved Ask Question 0 admin Oct 30, 2022 09:46 AM 0 Answers General Member Since Aug 2020 Subscribed Subscribe Not subscribe Cancel...

Read More