1.128 திருவெழுகூற்றிருக்கை

1.128 திருவெழுகூற்றிருக்கை பண் – வியாழக்குறிஞ்சி ஓருரு வாயினை மானாங் காரத்தீரியல் பாயொரு விண்முதல் பூதலம்ஒன்றிய இருசுடர் உம்பர்கள் பிறவும்படைத்தளித் தழிப்பமும் மூர்த்திக ளாயினைஇருவரோ டொருவ னாகி நின்றனை-05 ஓரால் நீழல்...

Read More