1.26 திருப்புத்தூர்

1.26 திருப்புத்தூர் இத்தலம் பாண்டிநாட்டிலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – புத்தூரீசர், தேவியார் – சிவகாமியம்மை. பண் – தக்கராகம் 272 வெங்கள் விம்மு வெறியார் பொழிற்சோலைத்திங்க ளோடு திளைக்குந் திருப்புத்தூர்க்கங்கை தங்கு...

Read More