1.51 திருச்சோபுரம்

1.51 திருச்சோபுரம் இத்தலம் நடுநாட்டிலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – சோபுரநாதர், தேவியார் – சோபுரநாயகியம்மை பண் – பழந்தக்கராகம் 548 வெங்கண்ஆனை யீருரிவை போர்த்து விளங்குமொழிமங்கைபாகம் வைத்துகந்த மாண்பது...

Read More