1.68 திருக்கயிலாயம்

1.68 திருக்கயிலாயம் சுவாமிபெயர் – கயிலாயநாதர், தேவியார் – பார்வதியம்மை. பண் – தக்கேசி 733   பொடிகொளுருவர் புலியினதளர் புரிநூல்திகழ்மார்பில்கடிகொள்கொன்றை கலந்தநீற்றர் கறைசேர்கண்டத்தர்இடியகுரலால்...

Read More