1.71 திருநறையூர்ச்சித்தீச்சரம்

1.71 திருநறையூர்ச்சித்தீச்சரம் இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – சித்தநாதேசர், தேவியார் – அழகாம்பிகையம்மை. பண் – தக்கேசி 765பிறைகொள்சடையர் புலியினுரியர் பேழ்வாய்நாகத்தர்கறைகொள்கண்டர் கபாலமேந்துங்...

Read More