1. திருமலைச் சருக்கம்

 • 1.00     பாயிரம்
 • 1.01     திருமலைச் சிறப்பு
 • 1.02     திரு நாட்டுச் சிறப்பு
 • 1.03     திருநகரச் சிறப்பு
 • 1.04     திருக்கூட்டச் சிறப்பு
 • 1.05     தடுத்தாட்கொண்ட புராணம்

2. தில்லை வாழ் அந்தணர் சருக்கம்

 • 2.01     தில்லை வாழ் அந்தணர் புராணம்
 • 2.02     திருநீலகண்ட நாயனார் புராணம்
 • 2.03     இயற்பகை நாயனார் புராணம்
 • 2.04     இளையான் குடி மாற நாயனார் புராணம்
 • 2.05     மெய்ப் பொருள் நாயனார் புராணம்
 • 2.06     விறன்மிண்ட நாயனார் புராணம்
 • 2.07     அமர் நீதி நாயனார் புராணம்

3. இலை மலிந்த சருக்கம்

 • 3.01     எறி பத்த நாயனார் புராணம்
 • 3.02     ஏனாதிநாத நாயனார் புராணம்
 • 3.03     கண்ணப்ப நாயனார் புராணம்
 • 3.04     குங்குலியக் கலய நாயனார் புராணம்
 • 3.05     மானக்கஞ்சாற நாயனார் புராணம்
 • 3.06     அரிவாட்டாய நாயனார் புராணம்
 • 3.07     ஆனாய நாயனார் புராணம்

4. மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கம்

 • 4.01     மூர்த்தி நாயனார் புராணம்
 • 4.02     முருக நாயனார் புராணம்
 • 4.03     உருத்திர பசுபதி நாயனார் புராணம்
 • 4.04     திரு நாளைப் போவர் நாயனார் புராணம்
 • 4.05     திருக் குறிப்புத் தொண்ட நாயனார் புராணம்
 • 4.06     சண்டேசுர நாயனார் புராணம்

5. திருநின்ற சருக்கம்

 • 5.01     திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம்
 • 5.02     குலச்சிறை நாயனார் புராணம்
 • 5.03     பெரு மிழலைக் குறும்ப நாயனார் புராணம்
 • 5.04     காரைக்கால் அம்மையார் புராணம்
 • 5.05     அப்பூதி அடிகள் நாயனார் புராணம்
 • 5.06     திரு நீல நக்க நாயனார் புராணம்
 • 5.07     நமிநந்தி அடிகள் நாயனார் புராணம்

6. வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம்

 • 6.01     திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் – முதல் பகுதி
 • 6.01     திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் – இரண்டாம் பகுதி
 • 6.02     ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் புராணம்
 • 6.03     திரு மூல நாயனார் புராணம்
 • 6.04     தண்டியடிகள் புராணம்
 • 6.05     மூர்க்க நாயனார் புராணம்
 • 6.06     சோமாசி மாற நாயனார் புராணம்

7. வார்கொண்ட வனமுலையாள் சருக்கம்

 • 7.01     சாக்கிய நாயனார் புராணம்
 • 7.02     சிறப்புலி நாயனார் புராணம்
 • 7.03     சிறுத்தொண்ட நாயனார் புராணம்
 • 7.04     கழற்றி அறிவார் நாயனார் புராணம்
 • 7.05     கணநாத நாயனார் புராணம்
 • 7.06     கூற்றுவ நாயனார் புராணம்

8. பொய்யடிமை யில்லாத புலவர் சருக்கம்

 • 8.01     பொய்யடிமை யில்லாத புலவர் புராணம்
 • 8.02     புகழ்ச் சோழ நாயனார் புராணம்
 • 8.03     நரசிங்க முனையரைய நாயனார் புராணம்
 • 8.04     அதிபத்த நாயனார் புராணம்
 • 8.05     கலிக்கம்ப நாயனார் புராணம்
 • 8.06     கலிய நாயனார் புராணம்
 • 8.07     சத்தி நாயனார் புராணம்
 • 8.08     ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் புராணம்

9. கறைக் கண்டன் சருக்கம்

 • 9.01     கணம்புல்ல நாயனார் புராணம்
 • 9.02     காரிநாயனார் புராணம்
 • 9.03     நின்ற சீர் நெடுமாற நாயனார் புராணம்
 • 9.04     வாயிலார் நாயனார் புராணம்
 • 9.05     முனையடுவார் நாயனார் புராணம்

10. கடல் சூழ்ந்த சருக்கம்

 • 10.01     கழற்சிங்க நாயனார் புராணம்
 • 10.02     இடங்கழி நாயனார் புராணம்
 • 10.03     செருத்துணை நாயனார் புராணம்
 • 10.04     புகழ்த்துணை நாயனார் புராணம்
 • 10.05     கோட்புலி நாயனார் புராணம்

11. பத்தராய்ப் பணிவார் சருக்கம்

 • 11.01     பத்தாராய்ப் பணிவார் புராணம்
 • 11.02     பரமனையே பாடுவார் புராணம்
 • 11.03     சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார் புராணம்
 • 11.04     திருவாரூர் பிறந்தார் புராணம்
 • 11.05     முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் புராணம்
 • 11.06     முழுநீறு பூசிய முனிவர் புராணம்
 • 11.07     அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் புராணம்

12. மன்னிய சீர்ச் சருக்கம்

 • 12.01     பூசலார் நாயனார் புராணம்
 • 12.02     மங்கையர்க்கரசியார் புராணம்
 • 12.03     நேச நாயனார் புராணம்
 • 12.04     கோச்செங்கட் சோழ நாயனார் புராணம்
 • 12.05     திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார் புராணம்
 • 12.06     சடைய நாயனார் புராணம்
 • 12.07     இசை ஞானியார் புராணம்

13. வெள்ளானைச் சருக்கம்

 • 13.01     வெள்ளானைச் சருக்கம்