1.     பாயிரம்

2.     முதல் தந்திரம்

3.     இரண்டாம் தந்திரம்

4.     மூன்றாம் தந்திரம்

5.     நான்காம் தந்திரம்

6.     ஐந்தாம் தந்திரம்

7.     ஆறாம் தந்திரம்

8.     ஏழாம் தந்திரம்

9.     எட்டாம் தந்திரம்

10.    ஒன்பதாம் தந்திரம்