0009 – கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தான்

திருக்குறள் 0009
குறள் பால் அறத்துப்பால்
குறள் இயல் பாயிரவியல்
அதிகாரம் கடவுள் வாழ்த்து
குறள் கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தாளை வணங்காத் தலை.
மு.வ உரை கேட்காதசெவி, பார்க்காத கண் போன்ற எண் குணங்களை உடைய கடவுளின் திருவடிகளை வணங்காதவரின் தலைகள் பயனற்றவைகளாம்.
ஆடியோ [ ]
வீடியோ [ ]
திருக்குறள் 0009 குறள் பால் அறத்துப்பால் குறள் இயல் பாயிரவியல் அதிகாரம் கடவுள் வாழ்த்து குறள் கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தாளை வணங்காத் தலை. மு.வ உரை கேட்காதசெவி, பார்க்காத கண் போன்ற எண் குணங்களை உடைய கடவுளின் திருவடிகளை வணங்காதவரின் தலைகள் பயனற்றவைகளாம். ஆடியோ [ ] வீடியோ [ ] திருக்குறள் 0009 திருக்குறள்

திருக்குறள்

0009

0009

குறள் பால் அறத்துப்பால் குறள் பால்

குறள் பால்

அறத்துப்பால்

அறத்துப்பால்

குறள் இயல் பாயிரவியல் குறள் இயல்

குறள் இயல்

பாயிரவியல்

பாயிரவியல்

அதிகாரம் கடவுள் வாழ்த்து அதிகாரம்

அதிகாரம்

கடவுள் வாழ்த்து

கடவுள் வாழ்த்து

குறள் கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தாளை வணங்காத் தலை. குறள்

official source
குறள்

கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தாளை வணங்காத் தலை.

மு.வ உரை கேட்காதசெவி, பார்க்காத கண் போன்ற எண் குணங்களை உடைய கடவுளின் திருவடிகளை வணங்காதவரின் தலைகள் பயனற்றவைகளாம். மு.வ உரை

மு.வ உரை

கேட்காதசெவி, பார்க்காத கண் போன்ற எண் குணங்களை உடைய கடவுளின் திருவடிகளை வணங்காதவரின் தலைகள் பயனற்றவைகளாம். ஆடியோ [ ] ஆடியோ

ஆடியோ

[ ] வீடியோ [ ] வீடியோ

வீடியோ

[ ]