0010 – பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்

திருக்குறள் 0010
குறள் பால் அறத்துப்பால்
குறள் இயல் பாயிரவியல்
அதிகாரம் கடவுள் வாழ்த்து
குறள் பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார்.
மு.வ உரை இறைவனுடைய திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர் பிறவியாகிய பெரிய கடலைக் கடக்க முடியும். மற்றவர் கடக்க முடியாது.
ஆடியோ [ ]
வீடியோ [ ]
திருக்குறள் 0010 குறள் பால் அறத்துப்பால் குறள் இயல் பாயிரவியல் அதிகாரம் கடவுள் வாழ்த்து குறள் பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார். மு.வ உரை இறைவனுடைய திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர் பிறவியாகிய பெரிய கடலைக் கடக்க முடியும். மற்றவர் கடக்க முடியாது. ஆடியோ [ ] வீடியோ [ ] திருக்குறள் 0010 திருக்குறள்

திருக்குறள்

0010

0010

குறள் பால் அறத்துப்பால் குறள் பால்

குறள் பால்

அறத்துப்பால்

அறத்துப்பால்

குறள் இயல் பாயிரவியல் குறள் இயல்

குறள் இயல்

பாயிரவியல்

பாயிரவியல்

அதிகாரம் கடவுள் வாழ்த்து அதிகாரம்

அதிகாரம்

கடவுள் வாழ்த்து

கடவுள் வாழ்த்து

குறள் பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார். குறள்

குறள்

பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார்.

மு.வ உரை இறைவனுடைய திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர் பிறவியாகிய பெரிய கடலைக் கடக்க முடியும். மற்றவர் கடக்க முடியாது. மு.வ உரை

மு.வ உரை

இறைவனுடைய திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர் பிறவியாகிய பெரிய கடலைக் கடக்க முடியும். மற்றவர் கடக்க முடியாது. ஆடியோ [ ] ஆடியோ

ஆடியோ

[ ]

website

வீடியோ [ ] வீடியோ

வீடியோ

[ ]