1.27 திருப்புன்கூர்

1.27 திருப்புன்கூர் இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – சிவலோகநாதர், தேவியார் – சொக்கநாயகியம்மை. பண் – தக்கராகம் 283 முந்தி நின்ற வினைக ளவைபோகச்சிந்தி நெஞ்சே சிவனார் திருப்புன்கூர்அந்தம் இல்லா அடிக...

Read More