1.30 திருப்புகலி

1.30 திருப்புகலி இத்தளம் சோழநாட்டிலுள்ளதுசுவாமிபெயர் – வீழியழகர், தேவியார் – சுந்தரகுசாம்பிகை பண் – தக்கராகம் 316 விதியாய் விளைவாய் விளைவின் பயனாகிக்கொதியா வருகூற் றையுதைத் தவர்சேரும்பதியா வதுபங் கயநின்...

Read More