1.39 திருவேட்களம்

1.39 திருவேட்களம் இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – பாசுபதேசுவரர், தேவியார் – நல்லநாயகியம்மை. பண் – தக்கராகம் 415            அந்தமும் ஆதியு மாகிய...

Read More