1.44 திருப்பாச்சிலாச்சிராமம்

1.44 திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – மாற்றறிவரதர், தேவியார் – பாலசுந்தரநாயகியம்மை. பண் – தக்கராகம் 470 துணிவளர் திங்கள் துளங்கி விளங்கச் சுடர்ச்சடை சுற்றி முடித்துப்பணிவளர்...

Read More