1.50 திருவலிவலம்

1.50 திருவலிவலம் இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – மனத்துணைநாதர், தேவியார் – வாளையங்கண்ணியம்மை. பண் – பழந்தக்கராகம் 537 ஒல்லையாறி உள்ளமொன்றிக் கள்ளம்ஒழிந் துவெய்யசொல்லையாறித் தூய்மைசெய்து காமவினை...

Read More