1.58 திருக்கரவீரம்

1.58 திருக்கரவீரம் இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – கரவீரேசுவரர், தேவியார் – பிரத்தியட்சமின்னாளம்மை. பண் – பழந்தக்கராகம் 623 அரியும் நம்வினை யுள்ளன ஆசறவரிகொள் மாமணி போற்கண்டங்கரிய வன்றிக ழுங்கர...

Read More