1.81 சீர்காழி

1.81 சீர்காழி வீழிமிழலையில் சுவாமிபெயர் – வீழியழகர், தேவியார் – சுந்தரகுசாம்பிகை பண் – குறிஞ்சி 875 நல்லார் தீமேவுந் தொழிலார் நால்வேதஞ்சொல்லார் கேண்மையார் சுடர்பொற் கழலேத்தவில்லாற் புரஞ்செற்றான் மேவும்...

Read More