1.1 திருப்பிரமபுரம்

உ திருச்சிற்றம்பலம் திருப்பிரமபுரம் என்பது சீர்காழி. இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது. சுவாமிபெயர் –...

Read More