0021 – ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து

திருக்குறள் 0021
குறள் பால் அறத்துப்பால்
குறள் இயல் பாயிரவியல்
அதிகாரம்  நீத்தார் பெருமை
குறள் ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவல் துணிவு.
மு.வ உரை ஒழுக்கத்தில் நிலைத்து நின்று பற்று விட்டவர்களின் பெருமையைச் சிறந்ததாக போற்றி கூறுவதே நூல்களின் துணிவாகும்.
ஆடியோ [ ]
வீடியோ [ ]