0062 – எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்

திருக்குறள் 0062
குறள் பால் அறத்துப்பால்
குறள் இயல் இல்லறவியல்.
அதிகாரம் புதல்வரைப் பெறுதல்.
குறள் எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
பண்புடை மக்கட் பெறின்.
மு.வ உரை பழி இல்லாத நல்ல பண்பு உடைய மக்களைப்பெற்றால் ஒருவனுக்கு ஏழு பிறவியிலும் தீவினைப் பயனாகிய துன்பங்கள் சென்று சேரா.
ஆடியோ [ ]
வீடியோ [ ]