0292 – பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த

திருக்குறள் 0292
குறள் பால் அறத்துப்பால்
குறள் இயல் துறவறவியல்
அதிகாரம் வாய்மை
குறள் பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
நன்மை பயக்கும் எனின்.
மு.வ உரை குற்றம் தீர்த்த நன்மையை விளைக்குமானால் பொய்யாச் சொற்களும் வாய்மை என்று கருதத் தக்க இடத்தைப் பெறும்.
ஆடியோ [ ]
வீடியோ [ ]