1.116 திருநீலகண்டம்

1.116 திருநீலகண்டம் இது திருக்கொடிமாடச் செங்குன்றூரில் அடியார்களுக்குக்கண்ட சுரப்பிணிநீங்க வோதியருளியது. பண் – வியாழக்குறிஞ்சி 1249 அவ்வினைக் கிவ்வினை யாமென்று சொல்லு மஃதறிவீர்உய்வினை நாடா திருப்பதும் உந்தமக்...

Read More