1.45 திருப்பழையனூர் – திருஆலங்காடு

1.45 திருப்பழையனூர் – திருஆலங்காடு இத்தலம் தொண்டைநாட்டிலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – ஊர்த்ததாண்டவேசுரர், தேவியார் – வண்டார்குழலியம்மை. பண் – தக்கராகம் 481 துஞ்ச வருவாருந் தொழுவிப்பாரும் வழுவிப்போய்நெஞ்சம்...

Read More