1.46 திருஅதிகைவீரட்டானம்

1.46 திருஅதிகைவீரட்டானம் இத்தலம் நடுநாட்டில் கெடிலநதிக்கு வடபாலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – அதிகைநாதர், வீரட்டானேசுவரர்;தேவியார் – திருவதிகைநாயகி. பண் – தக்கராகம் 493 குண்டைக் குறட்பூதங் குழும அனலேந்திக்கெண்டைப்...

Read More