1.47 திருச்சிரபுரம்

1.47 திருச்சிரபுரம் சிரபுரமென்பதும் சீகாழிக்கொருபெயர். வீழிமிழலையில் சுவாமிபெயர் – வீழியழகர், தேவியார் – சுந்தரகுசாம்பிகை பண் – பழந்தக்கராகம் 504 பல்லடைந்த வெண்டலையிற் பலிகொள்வ தன்றியும்போய்வில்லடைந்த...

Read More