1.56 திருப்பாற்றுறை

1.56 திருப்பாற்றுறை இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – திருமூலநாதர், தேவியார் – மோகாம்பிகையம்மை. பண் – பழந்தக்கராகம் 601 காரார் கொன்றை கலந்த முடியினர்சீரார் சிந்தை செலச்செய்தார்பாரார் நாளும் பரவிய...

Read More