1.79 திருக்கழுமலம்

1.79 திருக்கழுமலம் திருக்கழுமலம் என்பதும் சீகாழிக்கொருபெயர். வீழிமிழலையில் சுவாமிபெயர் – வீழியழகர், தேவியார் – சுந்தரகுசாம்பிகை பண் – குறிஞ்சி 853 அயிலுறு படையினர் விடையினர் முடிமேல் அரவமும் மதியமும் விரவிய...

Read More