1.97 திருப்புறவம்

1.97 திருப்புறவம் பண் – குறிஞ்சி 1047 எய்யாவென்றித் தானவரூர்மூன் றெரிசெய்தமையார்கண்டன் மாதுமைவைகுந் திருமேனிச்செய்யான்வெண்ணீ றணிவான்றிகழ்பொற் பதிபோலும்பொய்யாநாவின் அந்தணர்வாழும் புறவம்மே.-1.97.1 1048 மாதொருபாலும்...

Read More