1.5 திருக்காட்டுப்பள்ளி

உ திருச்சிற்றம்பலம் இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது. சுவாமிபெயர் – ஆரணியச்சுந்தரர்; தேவியார்...

Read More