0011 – வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்

திருக்குறள் 0011
குறள் பால் அறத்துப்பால்
குறள் இயல் பாயிரவியல்
அதிகாரம் வான்சிறப்பு
குறள் வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்
தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று.
மு.வ உரை மழை பெய்ய உலகம் வாழ்ந்து வருவதால், மழையானது உலகத்து வாழும் உயிர்களுக்கு அமிழ்தம் என்று உணரத்தக்கதாகும்.
ஆடியோ [ ]
வீடியோ [ ]
திருக்குறள் 0011 குறள் பால் அறத்துப்பால் குறள் இயல் பாயிரவியல் அதிகாரம் வான்சிறப்பு குறள் வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்
தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று. மு.வ உரை மழை பெய்ய உலகம் வாழ்ந்து வருவதால், மழையானது உலகத்து வாழும் உயிர்களுக்கு அமிழ்தம் என்று உணரத்தக்கதாகும். ஆடியோ [ ] வீடியோ [ ] திருக்குறள் 0011 திருக்குறள்

திருக்குறள்

0011

0011

குறள் பால் அறத்துப்பால் குறள் பால்

குறள் பால்

அறத்துப்பால்

get this deal
அறத்துப்பால்

குறள் இயல் பாயிரவியல் குறள் இயல்

குறள் இயல்

பாயிரவியல்

பாயிரவியல்

அதிகாரம் வான்சிறப்பு அதிகாரம்

அதிகாரம்

வான்சிறப்பு

வான்சிறப்பு

குறள் வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்
தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று. குறள்

குறள்

வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்
தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று.

மு.வ உரை மழை பெய்ய உலகம் வாழ்ந்து வருவதால், மழையானது உலகத்து வாழும் உயிர்களுக்கு அமிழ்தம் என்று உணரத்தக்கதாகும். மு.வ உரை

மு.வ உரை

மழை பெய்ய உலகம் வாழ்ந்து வருவதால், மழையானது உலகத்து வாழும் உயிர்களுக்கு அமிழ்தம் என்று உணரத்தக்கதாகும். ஆடியோ [ ] ஆடியோ

ஆடியோ

[ ] வீடியோ [ ] வீடியோ

வீடியோ

[ ]