0045 – அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை

திருக்குறள் 0045
குறள் பால் அறத்துப்பால்
குறள் இயல் இல்லறவியல்.
அதிகாரம் இல்வாழ்க்கை.
குறள் அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது.
மு.வ உரை இல்வாழ்க்கையின் அன்பும் அறமும் உடையதாக விளங்குமானால், அந்த வாழக்கையின் பண்பும் பயனும் அதுவே ஆகும்.

.

ஆடியோ [ ]
வீடியோ [ ]