0391 – கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்

திருக்குறள் 0391
குறள் பால் பொருட்பால்
குறள் இயல் அரசியல்
அதிகாரம்

கல்வி

குறள் கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக.
மு.வ உரை கல்வி கற்க நல்ல நூல்களைக் குற்றமறக் கற்க வேண்டும், அவ்வாறு கற்ற பிறகு, கற்ற கல்விக்கு தக்கவாறு நெறியில் நிற்க வேண்டும்.
ஆடியோ ( )
வீடியோ ( )