0396 – தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்

திருக்குறள் 0396
குறள் பால் பொருட்பால்
குறள் இயல் அரசியல்
அதிகாரம்

கல்வி

குறள் தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்
கற்றனைத் தூறும் அறிவு.
மு.வ உரை மணலில் உள்ள கேணியில் தோண்டிய அளவிற்க்கு நீர் ஊறும், அதுபோல் மக்களின் கற்றக் கல்வியின் அளவிற்கு அறிவு ஊறும்.
ஆடியோ ( )
வீடியோ ( )