0408 – நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே

திருக்குறள் 0408
குறள் பால் பொருட்பால்
குறள் இயல் அரசியல்
அதிகாரம்

கல்லாமை

குறள் நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே
கல்லார்கண் பட்ட திரு.
மு.வ உரை கல்லாதவனிடம் சேர்ந்துள்ள செல்வமானது, கற்றறிந்த நல்லவரிடம் உள்ள
வறுமையைவிட மிகத்துன்பம் செய்வதாகும்.
ஆடியோ ( )
வீடியோ ( )