0025 – ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்கோமான்

திருக்குறள் 0025
குறள் பால் அறத்துப்பால்
குறள் இயல் பாயிரவியல்
அதிகாரம் நீத்தார் பெருமை
குறள் ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்கோமான்
இந்திரனே சாலுங் கரி.
மு.வ உரை ஐந்து புலன்களாலாகும் ஆசைகளை ஒழித்தவனுடைய வல்லமைக்கு, வானுலகத்தாரின் தலைவனாகிய இந்திரனே போதுமான சான்று ஆவான்.
ஆடியோ [ ]
வீடியோ [ ]